Regels en statement

PRIVACY STATEMENT RIJSCHOOL MELISSA 013

Autorijschool Melissa 013, gevestigd inTilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Autorijschool Tilburg

+31 6 53140637

Autorijschool Melissa 013 verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind jeeen overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:-

Voor en achternaam

Geslacht

Geboortedatum

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Internetbrowser en apparaat type

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders ofvoogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rijschoolmelissa013.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Autorijschool Melissa 013 verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Om goederen en diensten bij je af te leveren

Autorijschool Melissa 013 neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van AutorijschoolMelissa 013) tussen zit.

Autorijschool Melissa 013 bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Autorijschool Melissa 013 verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijkeverplichting.

Autorijschool Melissa 013 gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerkingin te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Autorijschool Melissa 013 en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Datbetekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemdeorganisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemmingof bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@rijschoolmelissa013.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan,vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek meete sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummersonderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken,op jouw verzoek . Autorijschool Melissa 013 wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de AutoriteitPersoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Autorijschool Melissa 013 neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewensteopenbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemdan contact op met onze klantenservice of via info@rijschoolmelissa013.nl

× Eerste Proefles